PERFORMANCE


Jiyuan Shenglong CityJiyuan “Shenglong City”, 710 thousand square meters.